Skip to content

Taith Gerdded yr Arfordir | Sponsored Coastal Walk

Yr Her: Cerdded cyfanswm o 60 milltir o arfordir Ceredigion fel Sir a chodi arian i elusen a’r Sir. Byddwn yn gwahanu’n 2 grŵp, felly 30 milltir yr un.

Y dyddiad: Dydd Sadwrn y 7fed o Ebrill, 2018.

Manylion: Bydd un grŵp yn dechrau’r daith o Ynys Las a’r grŵp arall o Aberteifi. Os ydych chi am gerdded y 30 milltir i gyd – grêt! Ond os ydych chi am ymuno am ddarn bach o’r daith rydym yr un mor awyddus i chi ymuno â ni. Gweler isod amserlen fras sy’n nodi lle gallwch chi ymuno a gadael y daith. Mae yna groeso i aelodau, rhieni a ffrindiau’r Sir i gerdded. Yn ogystal, bydd angen i ni dderbyn caniatâd rhieni ar gyfer aelodau dan 18 oed sydd eisiau ymuno â’r daith a bydd angen un oedolyn cyfrifol penodedig ar gyfer aelodau dan 18, gyda dim mwy na 3 aelod i un oedolyn. Noder nid yw C.Ff.I. Ceredigion yn gyfrifol am unrhyw unigolyn nad yw’n aelod o un o Glybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion gan nad yw yswiriant y Sir yn eich cynnwys. Cofiwch mai nod y daith yw codi arian, felly ewch ati i gasglu nawdd wrth eich ffrindiau oll.

Grŵp 1: Bro’r Dderi; Bryngwyn; Caerwedros; Dihewyd; Llanwenog; Mydroilyn; Penparc; Pontsian; Troedyraur.

Grŵp 2: Felinfach; Llanddeiniol; Llanddewi Brefi; Llangeitho; Llangwyryfon; Lledrod; Talybont; Tregaron; Trisant.

Dathlu diwedd y daith: Bydd y 2 grŵp yn cwrdd yng Nghlwb Rygbi Aberaeron lle bydd barbeciw i ddathlu. Bydd croeso cynnes i bawb ddod i ddathlu, p’un a ydynt wedi cerdded neu beidio.

Lawrlwythwch pecyn cofrestru yma: pecyn_taith_gerdded.pdf

 

Please set permission to 0777 on folder: sd-cache

Llongyfarchiadau i'r Aelod Hŷn newydd sef Gwenan Davies o @cffiMydroilyn ac i'r Aelod Iau newydd sef Caryl Morris o… https://t.co/ehAhpa8xsc 13 months ago