Skip to content

Pwyllgorau

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc yn fudiad unigryw gan ei fod yn fudiad hollol ddemocrataidd - yr aelodau sydd yn gwneud yr holl benderfyniadau!  Oherwydd hyn mae Pwyllgorau yn chwarae rhan pwysig yn natbygiad gwaith y mudiad ac mae cynrychiolwyr o bob clwb yn  cwrdd yn fisol yng Nghanolfan Addysg Felinfach.

Dilynwch y fformat yma yn eich Cyfarfod Blynyddol - trefn_Pwyllgor_Blynyddol_17.doc


Committees

Young Farmers Clubs is an unique movement because it's a democratic movement and all of the decisions are made by the members.   Committees play an important role within the movement and elected members from each club meet every month at Felinfach Education Centre to discuss important issues regarding the work of the movement.

Please set permission to 0777 on folder: sd-cache

Llongyfarchiadau i'r Aelod Hŷn newydd sef Gwenan Davies o @cffiMydroilyn ac i'r Aelod Iau newydd sef Caryl Morris o… https://t.co/ehAhpa8xsc 14 months ago