Skip to content

Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion ar ddwy noson - nos Iau, y 2il o Dachwedd a dydd Sadwrn, y 4ydd o Dachwedd ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid. Mae’r Eisteddfod yn un o brif atyniadau y ffermwyr ifanc yn eu calend

Cloriannwyd y cystadlaethau gan y canlynol - Cerdd – Mr Gareth Wyn Thomas, Rhydaman; Llefaru – Miss Andrea Parry, Y Bala; Adran Ysgafn – Mr Wil Evans, Hendreseifion; Llên – Y Prifardd Dr Huw Meirion Edwards; Alaw Werin a Cherdd Dant – Mr Trefor Pugh, Trefenter; Dawns – Miss Lowri Briddon, Cross Inn; Celf – Miss Elonwy Evans; Ffotograffiaeth – Mr Meilyr Hughes. Y cyfeilyddion oedd Mrs Lona Phillips a Mrs Neli Jones. Llywydd anrhydeddus yr Eisteddfod oedd Dewi Siôn Evans, C.Ff.I. Trisant a chafwyd ganddo araith bwrpasol iawn a rhodd anrhydeddus i’r Mudiad. Diolch i noddwyr yr Eisteddfod eleni sef Gwasg Aeron, Technegol Ltd a Phanto Nadolig Theatr Felinfach a diolch i Gegin Cwm Gwaun am ein bwydo trwy gydol y dydd.ar llawn o weithgareddau. 

Enillwyd yr Eisteddfod gan glwb Llanwenog, gyda 126 o farciau, gyda chlwb Felinfach yn ail gyda 97 o farciau a Pontsian yn drydydd gyda 87 o farciau. Mererid Jones, Cadeirydd y Sir, oedd yng ngofal Seremoni y Gadair a’r Goron a chanwyd cân y seremoni gan Elin Haf Jones o glwb Llanwenog a seiniwyd y Corn Gwlad gan John Jenkins o glwb Lledrod. Trafodwyd y feirniadaeth gan Mererid Jones ar ran y beirniad Huw Meirion Edwards. Enillwyd y gadair gan Luned Mair o glwb Llanwenog gyda’i cherdd ar y testun ‘Trysor neu Cyfrinach’. Rhoddwyd y gadair gan Esyllt Ellis Jones, Brenhines y Sir a Morys Ioan, Ffermwr Ifanc y Sir, o waith Aled Dafis. Cerith Morgan, Llangeitho ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth y gadair a Ceris James, Mydroilyn a Twm Ebbsworth, Llanwenog ddaeth yn gydradd drydydd. Enillwyd y Goron gan Ceris James o glwb Mydroilyn gyda’i stori fer ar y thema ‘Trysor neu Cyfrinach’. Rhoddwyd y goron gan Mererid Jones, Cadeirydd y Sir, ac fe’i gwnaethwyd gan Aled Johnson. Megan Lewis, Trisant ddaeth yn ail gyda Twm Ebbsworth a Luned Mair, Llanwenog yn gydradd drydydd.

Dyma restr o’r rhai ac enillodd gwpanau’r Eisteddfod.

Parti Llefaru: Cwpan her Janet Morgan, Pant-Defaid – Llanwenog

Parti Deusain: Cwpan Coffa her parhaol Penlanlas Isaf – Talybont

Meimio i Gerddoriaeth: Cwpan her Mared Rand Jones - Felinfach

Sgets: Cwpan her parti drama Dyffryn Cletwr – Llanddewi Brefi

Unawdydd gorau: Cwpan her Mr a Mrs Gwyndaf James – Guto Lewis, Llanddeiniol

Llefarydd gorau: Cwpan y diweddar Mr a Mrs Elfyn Owen – Rhian Evans, Felinfach

Côr: Cwpan Her y diweddar Arglwydd Geraint Howells – Pontsian

Marciau uchaf yn y Gwaith Cartref: Cwpan her Heather Price, Esgereinon – Llanwenog

Marciau uchaf yn yr Adran Ysgafn: Tlws her Nia George – Pontsian

Ail fuddugol yn yr Eisteddfod - Tlws Coffa Mr Eryl Jones, Mydroilyn - Felinfach

Clwb Buddugol: Tlws Teulu Hafod Iwan – Llanwenog

Cafwyd hefyd ganlyniadau y cystadlaethau canlynol –

Llyfr Lloffion – 1. Llanwenog; 2. Pontsian; 3. Mydroilyn.

Llyfr Trysorydd – 1. Llanwenog; 2. Troedyraur; 3. Pontsian.

Llyfr Cofnodion – 1. Felinfach; 2. Llanwenog; 3. Pontsian.

Dawnsio Disgo – 1. Llanddewi Brefi; 2. Troedyraur.

Dyma ganlyniadau Eisteddfod nos Iau –

Unawd Cerdd Dant 26 neu iau – 1. Beca Williams

Unawd Alaw Werin 26 neu iau – 1. Siwan George, Lledrod; 2. Beca Williams, Talybont; 3. Elin Haf Jones, Llanwenog.

Meimio i Gerddoriaeth – 1. Felinfach; 2. Llangeitho; 3. Llanwenog.

Cân Gyfoes – 1. Felinfach; 2. Llanwenog; 3. Bro’r Dderi.

Stori a Sain – 1. Gethin a Carwyn, Mydroilyn; 2. Endaf a Cennydd, Pontsian; 3. Gareth ac Elan, Llanddewi Brefi.

Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant – 1. Talybont; 2. Llanwenog; 3. Mydroilyn.

Canlyniadau Dydd Sadwrn –

Unawd 13 neu iau - 1. Glesni Morris, Llangwyryfon; 2. Cadi Williams, Talybont; cydradd 3. Zara Evans, Tregaron a Ffion Davies, Llanwenog.

Llefaru 13 neu iau – 1. Zara Evans, Tregaron; 2. Glesni Morris, Llangwyryfon; cydradd 3. Siôn Evans, Felinfach a Deio Ifan, Pontsian.

Unawd 16 neu iau – 1. Beca Williams, Talybont; 2. Gwion Thomas, Pontsian; cydradd 3. Heledd Evans, Caerwedros a Carys Evans, Llanwenog.

Llefaru 16 neu iau - 1. Gwion Ifan, Pontsian; 2. Hanna Davies, Llanwenog; 3. Alaw Fflur Jones, Felinfach.

Unawd 21 oed neu iau – 1. Guto Lewis, Llanddeiniol; 2. Carwyn Hawkins, Felinfach; 3. Ianto Jones, Felinfach.

Llefaru 21 neu iau - 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2. Meleri Morgan, Llangeitho; 3. Briallt Williams, Llanwenog.

Unawd 26 neu iau – 1. Heledd Besent, Mydroilyn; 2. Catrin Reynolds, Troedyraur.

Llefaru 26 neu iau – 1. Rhian Evans, Felinfach; 2. Elin Haf Jones, Llanwenog; 3. Luned Mair, Llanwenog.

Canu Emyn Nofis – 1. Zara Evans, Tregaron; 2. Sioned Fflur Davies, Llanwenog; cydradd 3. Sion Evans, Caerwedros a Hanna Davies, Llanwenog.

Unawd Offerynnol – 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2. Mali Lewis, Llanddeiniol; cydradd 3. Gronw Downes, Talybont a Cerith Morgan, Llangeitho.

Ymgom – 1. Llangeitho; 2. Felinfach; cydradd 3. Llanddewi Brefi a Mydroilyn.

Canu Emyn – 1. Carwyn Hawkins, Felinfach; 2. Deiniol Organ, Troedyraur; 3. Heledd Besent, Mydroilyn.

Ensemble Lleisiol – 1. Llanwenog; 2. Talybont; 3. Troedyraur.

Parti Llefaru – 1. Llanwenog; 2. Bro’r Dderi; 3. Troedyraur.

Unawd Sioe Gerdd - 1. Beca Williams, Talybont; 2. Heledd Evans, Caerwedros; cydradd 3. Zara Evans, Tregaron a Lia Mair Jones, Mydroilyn.

Parti Deusain – 1. Talybont; 2. Llanwenog; 3. Caerwedros.

Sgets - 1. Llanddewi Brefi; 2. Tregaron; cydradd 3. Caerwedros a Pontsian.

Adrodd Digri  – 1. Cennydd Jones, Pontsian; 2. Ioan Evans, Pontsian; 3. Gethin Davies, Troedyraur.

Deuawd neu Driawd Doniol - 1. Guto ac Iwan, Llanddewi Brefi; 2. Endaf, Cennydd a Lisa, Pontsian; 3. Steffan, Richard a Dewi, Talybont.

Côr cymysg - 1. Pontsian; 2. Penparc/Troedyraur; cydradd 3. Felinfach a Llanwenog.

Gwaith Cartref

Stori fer – 1. Ceris James, Mydroilyn; 2. Megan Lewis, Trisant; cydradd 3. Twm Ebbsworth a Luned Mair, Llanwenog.

Cerdd – 1. Luned Mair, Llanwenog; 2. Cerith Morgan, Llangeitho; cydradd 3. Twm Ebbsworth, Llanwenog a Ceris James, Mydroilyn.

Cyfansoddi Drama  – 1. Luned Mair, Llanwenog; 2. Lisa Mai Jones, Pontsian; cydradd 3. Twm Ebbsworth, Llanwenog a Rhian Evans, Felinfach.

Cystadleuaeth i aelodau 26 oed neu iau  – 1. Ceris James, Mydroilyn; 2. Cennydd Jones, Pontsian; cydradd 3. Luned Mair ac Elin Haf Jones, Llanwenog.

Cystadleuaeth i aelodau 21 oed neu iau - 1. Meinir Davies, Llanwenog; 2. Mared Davies, Felinfach; cydradd 3. Martha Dafydd, Llangeitho a Beca Jenkins, Pontsian.

Cystadleuaeth i aelodau 16 oed neu iau – 1. Catrin Rees, Mydroilyn; 2. Alaw Fflur Jones, Felinfach; cydradd 3. Carys Evans a Hanna Davies, Llanwenog.

Brawddeg – 1. Elin Haf Jones, Llanwenog; 2. Teleri Evans, Pontsian; cydradd 3. Elin Haf Jones, Llanwenog a Siriol Teifi, Pontsian.

Cyfansoddi Cân – 1. Elin Davies, Llanwenog; 2. Heledd Besent, Mydroilyn; 3. Mirain Davies, Caerwedros.

Ffotograffiaeth – 1. Carwyn Davies, Llanwenog 2. Gwyn Evans, Felinfach; 3. Lia Mair Jones, Mydroilyn.

Limrig – 1. Osian Davies, Felinfach; 2. Elin Haf Jones, Llanwenog; cydradd 3. Ifan Morgan, Penparc a Meinir Davies, Llanwenog.

Celf – 1. Ella Evans, Felinfach; 2. Carwyn Davies, Llanwenog; cydradd 3. Meinir Davies, Llanwenog a Courtney Jones, Pontsian.

Cyfansoddi Sgets – 1. Twm Ebbsworth, Llanwenog; 2. Rhian Evans, Felinfach; cydradd 3. Cennydd Jones, Pontsian a Guto Jones, Llanddewi Brefi.

Rhaglen Clwb – 1. Llanddeiniol; 2. Pontsian; cydradd 3. Felinfach a Llanddewi Brefi.

Pob lwc yn awr i bawb a fydd yn cynrychioli Ceredigion yn Eisteddfod Cymru a fydd yn cael ei gynnal eleni yn Venue Cymru, Llandudno ar y 18ed o Dachwedd. 

Yn ôl Back
Please set permission to 0777 on folder: sd-cache

Llongyfarchiadau i'r Aelod Hŷn newydd sef Gwenan Davies o @cffiMydroilyn ac i'r Aelod Iau newydd sef Caryl Morris o… https://t.co/ehAhpa8xsc 12 months ago